reklama
reklama
reklama
reklama
Ocena użytkowników: gorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszenia / 0

Regulamin

 

I. Wstęp

Regulamin reguluje warunki korzystania i użytkowania serwisu internetowego http://www.halogorlice.pl/ogloszenia/zgubiono-znaleziono. Określa on prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora serwisu. Aby korzystać z Serwisu użytkownik musi w całości akceptować poniższe postanowienia i regulacje. W wypadku zmian/aktualizacji regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni.

II. Definicje

Serwis/Portal - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.halogorlice.pl/ogloszenia/zgubiono-znaleziono - prywatna nazwa użytkownika w Serwisie.

Użytkownik - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu.

Profil - strona zarejestrowanego użytkownika zawierająca dane podane dobrowolnie i świadomie, każdy Użytkownik może w miarę potrzeb edytować/aktualizować swój Profil.

Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika Serwisu za pośrednictwem systemu wiadomości Serwisu.

Administrator - osoby zarządzające i prowadzące Portal.

Ogłoszenia - zbiór wiadomości dobrowolnie zamieszczonych w ramach korzystania z Serwisu, informujące innych Użytkowników Serwisu o odpowiednio Zgubionych/Znalezionych rzeczach.

Zgubiona Rzecz - ogłoszenie dodane przez Użytkownika Serwisu informująca o miejscu i okoliczności zgubienia danego przedmiotu.

Znaleziona Rzecz - ogłoszenie dodane przez Użytkownika Serwisu informująca o miejscu i okoliczności znalezienia danego przedmiotu. Regulamin - zbiór regulacji i postanowień określający warunki korzystania i użytkowania Serwisu i jego zasobów

III. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

1. Każdorazowe zalogowanie się w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne akceptacji tego regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, nie może przyczyniać się do łamania praw autorskich, obrażać osób publicznych, obrażać innych narodowości, ras, religii; nie może propagować alkoholu, innych używek, korzystać z wulgaryzmów.

3. Wszystkich Użytkowników usługi http://www.halogorlice.pl/ogloszenia/zgubiono-znaleziono obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

4. Nie dopuszcza się działań mogących utrudnić dostęp działania Serwisu.

5. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować ze statusu Użytkownika Serwisu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Administratora Serwisu.

6. Użytkownik podczas rejestracji lub dodawania ogłoszeń wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833. O sposobie ochrony danych w Portalu napisano w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.halogorlice.pl/ogloszenia/zgubiono-znaleziono.

7. Użytkownik dodając ogłoszenie podczas korzystania z Serwisu gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.

8. Użytkownik w przypadku znalezienia danej rzeczy gwarantuje, po wcześniejszej weryfikacji prawdziwości właściciela, nieodpłatny zwrot danej rzeczy.

9. Rekomenduje się by Użytkownik, który zamieszcza Ogłoszenie typu Znaleziona Rzecz, zachował pewne informacje o przedmiocie tylko dla siebie, by mógł później dokładniej zweryfikować prawdziwego właściciela poprzez poproszenie go o podanie pewnych cech przedmiotu.

10. Korzystanie z Serwisu i rejestracja jest darmowa.

IV. Administrator

1. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia/profilu/artykułu bez podania przyczyny.

2. Administrator ma prawo do: -edycji informacji zawartych w Serwisie, również w zakresie edycji, redagowania, skracania Ogłoszeń dodanych przez Użytkownika -informowania zarejestrowanych Użytkowników Serwisu o różnego typu kampaniach, ogłoszeniach, zmianach poprzez wiadomości wysyłane na adresy e-mail podane w Profilu Uzytkownika.

3. Administrator podejmuje ostateczne decyzje.

V. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w tej witrynie służą jedynie celom informacyjnym.

2. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść Ogłoszeń. Ogłoszenia publikowane w ramach funkcjonalności Serwisu nie są poglądami lub opiniami Administratora.

3. Na informacjach zamieszczonych w Ogłoszeniach nie można polegać w pełni, gdyż Serwis i obsługa Serwisu nie są w stanie zweryfikować poprawności/wiarygodności zamieszczonych wiadomości.

4. Serwis nie bierze odpowiedzialności żadnego rodzaju, w tym odpowiedzialności za utratę, zniszczenie, zagubienie przedmiotów wynikłą z oglądaniem niniejszego Portalu.

5. Ogłoszenia mogą zawierać nieścisłości, błędy, niesprawdzone informację za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

6. Administrator nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, utratę danych bądź czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności i zasobów Serwisu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmienienia niniejszego regulaminu bez podania przyczyny po uprzednim powiadomieniu (za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Profilu) wszystkich Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie wyrazi chęci usunięcia konta, wówczas Administrator przyjmuje, że zmiany zostały w pełni zaakceptowane przez Użytkownika.

VI. Ustalenia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.halogorlice.pl/inne-1/3837-regulamin-uslugi-zgubiono-znaleziono-dla-halogorlice-pl

2. Regulamin wchodzi w życie 19.01.2014.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z Regulaminem, funkcjonowaniem Serwisu jest dostępny w zakładce kontakt lub pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ocena użytkowników: gorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszenia / 0

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Strona www.halogorlice.pl/ogloszenia/spotted (w dalszej części nazywana również "Stroną") ma na celu zrzeszenie społeczności mieszkańców miasta Gorlic i okolic oraz umożliwienie jej użytkownikom przesyłania sobie pozdrowień, odszukiwania siebie nawzajem, umieszczania ogłoszeń, dzielenia się doświadczeniami, umilania sobie dnia, itp. poprzez możliwość przesłania wiadomości prywatnej do Administracji haloGORLICE.pl (w dalszej części nazywanej również "Administracją"), która następnie zostanie opublikowana na Stronie.

2. Usługa pod adresem www.halogorlice.pl/ogloszenia/spotted nie ma charakteru obraźliwego, ani nie ma na celu krzywdzenia lub znieważania kogokolwiek, Strona ma charakter wyłącznie informacyjno - humorystyczny.

3. Administracja haloGORLICE.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili opublikowania uaktualnionej treści Regulaminu.

 

§ 2. Publikacja treści i komentarze

1. Treści do opublikowania na Stronie należy przesyłać za pomocą wiadomości wypełniając formularz.

2. Zabronione jest przesyłanie do opublikowania na Stronie treści nawołujących do przemocy, nienawiści, obraźliwych, prześmiewczych, oczerniających lub krzywdzących kogokolwiek, w szczególności osoby prywatne, które na podstawie treści wpisu można łatwo zidentyfikować.

3. Niedozwolone jest umieszczanie na Stronie w jakiejkolwiek formie treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszego poczynienia uzgodnień w przedmiotowej sprawie z Administracją Spotted.

4. Treści przesyłane do opublikowania na haloGORLICE.pl muszą być w zgodzie z przyjętymi ogólnie zasadami dobrych obyczajów.

5. Wielokrotne umieszczanie w komentarzach na Stronie lub przesyłanie do Administracji wiadomości zawierających treści, o których mowa w § 2 pkt. 2 - 4 niniejszego Regulaminu może skutkować trwałym zablokowaniem możliwości podjęcia jakiejkolwiek aktywności na Stronie dla danej osoby (w szczególności dotyczy to możliwości umieszczania komentarzy, wysyłania prywatnych wiadomości do Administracji).

6. Administracja haloGORLICE.pl zastrzega sobie prawo do nieopublikowania otrzymanej wiadomości prywatnej, a także do usuwania komentarzy poszczególnych użytkowników odnoszących się do treści zawartych na Stronie bez podania przyczyny.

7. Opublikowane przez Administrację wpisy mogą być usunięte tylko w wyjątkowych sytuacjach. Prośba o usunięcie wpisu przesłana do Administracji musi być dobrze uargumentowana (np. treść wpisu godzi w czyjeś dobre imię, prowokuje do nienawiści lub zagraża czyjemuś bezpieczeństwu). Konieczność uargumentowania prośby o usunięcie wpisu dotyczy także jego autora!

8. Odpowiedzialność za treści zawarte w komentarzach opublikowanych przez użytkowników na haloGORLICE.pl ponosi zawsze ich autor.


Regulamin usługi Spotted


Dział I - Wstęp

§ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu www.halogorlice.pl/ogloszenia/spotted. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników usługi, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 3 Podmiotem prowadzącym Serwis jest portal haloGORLICE.pl z siedzibą w Gorlicach przy ul. Kochanowskiego 60.

§ 4 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

Dział II - Definicje

§ 5 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu oraz zarządzający i prowadzący Serwis.

2. Serwis - serwis dostępny pod adresem internetowym http://www.halogorlice.pl/ogloszenia/spotted

3. Użytkownik - osoba, która przez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności uzyskała dostęp do usług i posiada swój Profil w Serwisie.

4. Profil - strona Użytkownika powstała na skutek akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz rejestracji w Serwisie, na której Użytkownik może umieszczać, modyfikować i ukrywać swoje treści, zdjęcia i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu. Profil umożliwia także dokonywanie Komentarzy/wpisów na profilach innych Użytkowników.

5. Nazwa profilu/Loginu – Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika stanowiąca ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Profilu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login jako ciąg znaków nie ulega zmianie.

6. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.

8. Polityka Prywatności – Ogólne zasady ochrony danych osobowych Użytkowników dostępne w Serwisie pod adresem halogorlice.pl/polityka-prywatnosci

9. Komentarz/wpis - wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie w postaci jednorazowego zapisku widocznego dla innych Użytkowników Serwisu.

10. Materiał - dane, zdjęcia oraz jakakolwiek inna treść umieszczona przez Użytkownika w Serwisie niemieszcząca się definicji pojęcia „Komentarz/wpis”.

11. Poczta - wewnętrzny system wiadomości Serwisu każdego indywidualnego Użytkownika zawierający wiadomości przychodzące oraz wysłane bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

12. Prywatna wiadomość - Wiadomość wysyłana bezpośrednio Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Treść wiadomości prywatnych jest dostępna jedynie nadawcy i odbiorcy wiadomości.

13. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a właścicielem Serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika o treści odpowiadającej Regulaminowi.

Dział III – Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

§ 6 Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności w całości. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 7 Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza aktywacyjnego i aktywacji konta.

§ 8 Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

§ 9 Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem ustanawianym podczas procesu rejestracji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

§ 10 Utworzenie i korzystanie z Profilu w zakresie świadczonych przez haloGORLICE.plusług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 11 Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony. Po dokonaniu weryfikacji Profilu, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu.

§ 12 Administrator serwisu haloGORLICE.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści komentarzy/wpisów oraz wszelkich materiałów umieszczanych przez Użytkowników, w tym również za skutki wywołane opublikowaną treścią. Nie jest on także pośrednikiem w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za kwestie sporne wynikłe na skutek nawiązania znajomości przez Użytkowników.

§ 13 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny oraz do natychmiastowego usunięcia materiału po stwierdzeniu, że Użytkownik dodał materiał w sposób naruszający zasady Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do: redagowania, skracania komentarzy/wpisów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu w postaci Regulaminu i Polityki prywatności.

§ 14 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu powstałe z przyczyn niezależnych, losowych lub wynikłych z prowadzonych na serwerach prac konserwacyjnych oraz niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Podczas przerwy wynikłej z powodu prac konserwacyjnych serwis zobowiązuje się poinformować o tym w komunikacie na stronie głównej Serwisu tak szybko jak będzie to możliwe.

§ 15 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowanymi przez Użytkownika materiałami w Serwisie. Wyłączną odpowiedzialność za treści ponosi Użytkownik.

§ 16 Zamieszczając materiał Użytkownik potwierdza, że dysponuje wszelkimi prawami do materiałów przez siebie umieszczanych. Wyraża zgodę na prezentację danych w sieci Internet w formie ogólnodostępnej, oraz w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U nr 133 z 1997r.).

§ 17 Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. Zabrania się zakładania wielu Profili przez jednego Użytkownika oraz posługiwania się nimi w Serwisie.

§ 18 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Serwisie bądź łamania prawa, Regulaminu lub Polityki Prywatności przez innych Użytkowników.

§ 19 Użytkownik jest świadomy, iż korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 20 Użytkownik jest uprawniony do samodzielnego wygaszenia Profilu. Po wygaszeniu z Serwisu znikną dane, materiały, oraz inne treści umieszczone przez Użytkownika. Inni Użytkownicy nie będą mogli wyszukać wygaszonego Profilu ani przeglądać jego zawartości. Użytkownik zachowuje prawo do aktywacji konta dokonującego się automatycznie po zalogowaniu do Serwisu za pomocą Loginu i hasła. Aktywacja konta oznacza przywrócenie Profilu w pełni sprzed wygaszenia.

Dział IV - Postanowienia końcowe

§ 21 Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go w Serwisie i dostępny jest pod adresem http://www.halogorlice.pl/inne-1/3836-regulamin-uslugi-spotted-dla-halogorlice-pl. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

§ 22 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyn, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się do Serwisu.

§ 23 Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami Regulaminu i Polityki Prywatności niezwłocznie po ich opublikowaniu w Serwisie. Zalogowanie się do Serwisu po ogłoszeniu zmiany Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu.

§ 24 Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności w ich aktualnym brzmieniu.

§ 25 Wszelkie spory wynikające z działalność Serwisu rozstrzygane będą przed właściwym rzeczowo Sądem w Gorlicach.

 

 

 

Podkategorie